Zespół projektu Sensualność w kulturze polskiej

Zespół grantu Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności.

Zespół projektu tworzą członkowie Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN (autorzy projektu: Włodzimierz Bolecki, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Agnieszka Kluba, Maciej Maryl, Magdalena Rembowska-Płuciennik, Beata Śniecikowska), Anna Gumkowska (UW) oraz asystenci (Maciej Kidawa, Agata Ludwikowska, Krzysztof Niewiadomski).

 

dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
dr Agnieszka Kluba
dr Magdalena Rembowska-Płuciennik
dr Beata Śniecikowska

dr Paulina Kierzek-Trzeciak (w zespole do roku 2010)

mgr Maciej Maryl

Asystenci:

mgr Agata Ludwikowska

Maciej Kidawa

Krzysztof Niewiadomski

 

 

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz (ur. 1978) adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2007 roku uzyskała doktorat z wyróżnieniem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie dysertacji: Odnalezione w przekładzie. Translacje rosyjskich języków literaturoznawczych w polskim, angielskim i amerykańskim dyskursie humanistycznym (przypadki Olgi Michajłowny Freudenberg i Władimira Jakowlewicza Proppa) napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Ulickiej. W roku 2002 uzyskała dwa dyplomy magisterskie z wyróżnieniem: na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Poetyka baśni w "Piesniach Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Głowińskiego oraz w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Russian Poetry of the October Revolution in Polish and English Rewritings napisanej pod kierunkiem dr Anieli Korzeniowskiej. Praca Poetyka baśni została nagrodzona w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego, przyznawanej z ramienia Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" (Nagroda II stopnia). W latach 1997-2002 studiowała w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim pod opieką naukową prof. dr. hab. Michała Głowińskiego. W latach 2004 i 2005 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Start - Stypendium krajowe dla młodych uczonych). W latach 2004-2006 należała do grupy stypendystów utworzonej w ramach Stypendium Laureata Konkursu o Subsydium Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Mistrz) - prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego (udział w programie Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku), pracując nad modernistycznymi poetykami przekładu.

Zainteresowania naukowe: historia doktryn literaturoznawczych, poetyka historyczna, modernizm wschodnio- i środkowoeuropejski, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo, praktyka przekładowa.

e-mail: tamara_brzostowska@wp.pl

Ważniejsze publikacje:

2010:

 • "Semantyczne rytuały Olgi Freudenberg i Izraila Frank-Kamienieckiego", „Napis” 2010 [w druku];
 • "Protostrukturalizm i antydarwinizm, w: "Literatura i literaturoznawstwo po Darwinie. W 200-lecie urodzin Karola Darwina", pod red. R. Koziołka, Katowice [w druku; wersja skrócona: „Świat i słowo” 2010, nr 1 (14): Zmagania z Darwinem, s. 177-188];
 • "Parateksty w przekładzie literaturoznawczym", w: „Między Oryginałem a Przekładem”, T. XVII: "Parateksty przekładu", pod red. E. Skibińskiej [w druku];
 • "Od sjużetu do plotu (i z powrotem)", „Przegląd Rusycystyczny” 2010, nr 2 (130), s. 5-20;
 • "Wielojęzyczność jako chwyt", „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 48-65 [w wersji rozszerzonej ukaże się w: "Kultura w stanie przekładu: translatologia – komparatystyka – transkulturowość", pod red. E. Kraskowskiej i W. Boleckiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010];
 • "Formaliści i jafetydologia", w: "Literatura i socjalizm", pod red. G. Wołowca i G. Grochowskiego, Warszawa [w druku];
 • "Neocatastrophic Theories of Cultural Evolution" [złożony do druku w: "The Cultural Life of Catastrophes and Crises", European Summer School in Cultural Studies 2009, Kopenhagen 2010];

2007:

 • "Językoznawcza utopia Nikołaja Jakowlewicza Marra oraz jej realizacje w rosyjskim literaturoznawstwie paleontologicznym i poezji futurystycznej", w: "Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach". Tom II ("Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego” 2007, nr 47), Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 23-42;
 • Szaleństwo i nauka o literaturze. Bezgranicza naukowego literaturoznawstwa Borysa Isaakowicza Jarcho, „Przedmieście” 2007, nr 1 [w druku];
 • Poetyka przekładu literaturoznawczego, w: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga Jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana, red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska, Poznań 2007, s. 519-534;

2006:

 • Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, w:Literatura i wiedza, pod red. Włodzimierza Boleckiego i Elżbiety Dąbrowskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006, s. 177-205. (Wersja skrócona: "Teksty Drugie" 2005, Nr 5, s. 53-81).

2004:

 • Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, "Przestrzenie Teorii" 2004, z. 3/4, s. 279-321.
 • Nocy tu nie odwrócimy. "Sumierki swobody" Osipa Mandelsztama w przekładach polskich i angielskich, "Pamiętnik Literacki" 2004, z. 1.
 • Obraz-pojęcie-narracja: "noologia" Olgi Michajłowny Freudenberg, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 252-281.

2003:

 • Sofia zaklęta w baśniową carewnę. "Piesni Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, "Pamiętnik Literacki" 2003, z. 3.

2000:

 • Tryptyk z Milczącym Chrystusem, "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego", pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2000.

Ważniejsze przekłady:

 • M. Bachtin: Język w literaturze artystycznej (Jazyk w chudożestwiennoj litieraturie), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod red. nauk. D. Ulickiej, „Universitas”, Kraków 2009, T. 1, s. 439-447;
 • M. Bachtin: Satyra (Satira), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia..., T. 1, s. 353-370;
 • M. Bachtin: „Słowo o wyprawie Igora” w historii epopei („Słowo o połku Igor’jewie” w istorii epopiei), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia..., T. 1, s. 387- 389;
 • I. Kanajew: Współczesny witalizm (Sowriemiennyj witalizm), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia..., T. 1, s. 71-93;
 • P. Miedwiediew: Naukowy salieryzm (O metodzie formalnej (morfologicznej) (Uczenyj salierizm. Formalnyj (morfołogiczeskij) mietod), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia..., T. 1, s. 55-68;
 • P. Miedwiediew: Nauka o ideologiach i jej aktualne zadania (Formal’nyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje wwiedienije w sociołogiczeskuju poetiku) (fragmenty), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia..., T. 1, s. 137-146;
 • A. Michailovic: Bachtinowska koncepcja słowa (Bakhtin's Conception of Discourse (Slovo), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia..., T. 2, s. 81-115;
 • J. i D. Miedwiediewowie: Koło Bachtina jako „kolektyw myślowy” (Krużok M. M. Bachtina kak „myslaszczij kollektiw), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia..., T. 2, s. 279-296;
 • W. Ałpatow: Koło Bachtina i problemy lingwistyki (Krużok M. M. Bachtina i problemy lingwistiki), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia..., T. 2, s. 297-318;
 • książka: J. Bruner, Kultura edukacji (The Culture of Education), Universitas, Kraków 2006.
 • O. Freudenberg, Gra w kości (Igra w kosti); Pochodzenie narracji (Proischożdienije narracii), Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XI (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XI), Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XII (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XII), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa D. Ulicka, wstęp W. Grajewski, Universitas, Kraków 2005.
 • L.Karsawin, Fiodor Karamazow jako ideolog miłości. (Fiodor Pawłowicz Karamazow kak idieołog lubwi), "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego" pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2000.
 • N. Bierdiajew, Konstantin Leontjew. Filozof reakcyjnego romantyzmu. (Konstantin Leontjew. Fiłosof reakcionnoj romantiki), "Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego", pod red. J. Dobieszewskiego, Warszawa 2001.
 • W.Sołowiow, O przyczynach upadku światopoglądu średniowiecznego. (O prichinach upadka srednevekovogo mirovozzreniia), "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2002, nr 2.
 • M.Bachtin, Z problemów teorii powieści. Z problemów teorii śmiechu. "O Majakowskim" (K woprosam tieorii romana. K woprosam tieorii smiecha. " O Majakowskom"), "Przestrzenie Teorii" 2002, nr 1, s. 233-247.
 • M.Bachtin, "Retoryka, o ile jest kłamliwa... (Rietorika, w mieru swojej lżywosti)", "Przestrzenie Teorii" 2002, nr 1.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim - monografia
 • Przekłady rozpraw naukowych M. Bachtina, P. Miedwiediewa, I. Kanajewa oraz bachtinologów. Planowana publikacja w tomie: Ja - Inny. Bachtin - bachtin pod red. D. Ulickiej.

Powrót

 

Agnieszka Kluba (ur. 1969) - absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Doktoranckie przy Instytucie Badań Literackich PAN (2001). Od 1999 roku zatrudniona w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie (kwiecień 1999 – czerwiec 2001: stanowisko asystenta; od czerwca 2001: stanowisko adiunkta). Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu. Publikowała m. in. w "Pamiętniku Literackim", "Tekstach Drugich", "Ruchu Literackim", "Polonistyce", "Ex Librisie".

Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998). Rozprawa Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) otrzymała w 2002 roku pierwszą nagrodę w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego, organizowanym przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego.

W ramach stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt dotyczący miejsca polskiej poezji lingwistycznej w obrębie literatury modernistycznej.

Link

e-mail: agnkluba@poczta.onet.pl

Ważniejsze publikacje:

Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939), Wrocław 2004.

(książka opublikowana w ramach konkursu "Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej".www.fnp.org.pl/publikacje/AKluba.htm).

2010:

 • Poemat prozą. Rozważania genologiczne („Pamiętnik Literacki” 2010 nr 2);

2009:

 • Pytanie o płeć. O prozie Magdaleny Tulli. W: Napisać kobietę… (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji). Red. M. Karabelowej i A. Nasiłowskiej, Sofia 2009;
 • Teorie poematu prozą za granicą, „Ruch Literacki” 2009 nr 1;

2008:

 • Poetyka a światopogląd.. O twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Przestrzenie Teorii” 2008 nr 10;

2007:

 • Historia zwyczajnych mężczyzn i zwyczajnych kobiet, rozdz. Ilustrowana instrukcja obsługi płci. „Wysokie Obcasy” w perspektywie genderowej. Red. D. Kałwa i T. Pudłocki, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PWSW Przemyśl, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przemyśl 2007;
 • Litość bez trwogi – zagadnienia empatii i dystansu w literaturze w: Literatura i doświadczenie, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, Warszawa 2007;

2006:

 • Rzecz o feminizmie, "Przemyski Przegląd Kulturalny" 2006, nr 2 (maj).

2005:

 • Poetyki lingwistyczne, "Przestrzenie Teorii" 2005, nr 5.
 • Interpretowanie kropki. O cyklu "Groteski" z tomu "Wiatr" Anny Świrszczyńskiej, "Pamiętnik Literacki" 2005, z. 1.

2004:

 • Męski i kobiecy "światoogląd" - style konwersacyjne a płeć, w: książka pokonferencyjna XXX Konferencji-Konwersatorium "Język a kultura" pt. Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i dyskursie, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i R. Nycza, Lublin 2004. (wersja internetowa)
 • Kot czyli pies. O "Naszym ognisku" Andrzeja Bursy, w: Czytanie Bursy, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i G. Grochowskiego, Kraków 2004.
 • oprac. antologii poezji B. Zadury, K. Siwczyka, A. Wiedemanna, J. Markiewicza, J. Górzańskiego, J. Kurylaka, J. Mikołajewskiego, P. Matywieckiego [fanzin towarzyszący IX Wiosnie Poetyckiej], Przemyśl 2004.

2003:

 • Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Opracowanie dyskusji XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej Krasiczyn '2001, Warszawa 2003.

2002:

 • Czy Baudelaire jest poetą, w: Baudelaire w Przemyślu. Materiały sesji zorganizowanej w ramach VII Przemyskiej Wiosny Poetyckiej, Przemyśl 2002.

2001:

 • Niewyrażalność w świadomości artystycznej Władysława Sebyły. Analiza wypowiedzi krytycznych i tekstów poetyckich, "Pamiętnik Literacki" 2001, z. 1.

2000:

 • Autopamflet czy apoteoza wyobraźni? O "opowiadaniu" Józefa Czechowicza, "Roczniki Humanistyczne" 2000, z. 1.

1999:

 • Teoria Bolesława Prusa, "Ruch Literacki" 1999, nr 5.

1998:

 • Niezrozumiałe - nienazwane - nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz - dwa modele poetyckiej niewyrażalności, w: Literatura wobec niewyrażalnego, pod red. W. Boleckiego i E. Kuźmy, Warszawa 1998.
 • Czy ponowoczesności trzeba się uczyć?, "Polonistyka" 1998, nr 1.
 • Referencyjność i autoteliczność w twórczości Peipera i Przybosia, "Pamiętnik Literacki" 1998, z. 4.

Powrót

 

Magdalena Rembowska-Płuciennik (ur. 1975) - ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Stypendystka Rektora UŁ za rok 1999. Studia doktoranckie podjęła na tej samej uczelni. W 2003 roku otrzymywała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jako uczestnik projektu prof. W. Boleckiego Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku. Praca doktorska pt. Poetyka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego napisana pod kierunkiem prof. W. Boleckiego (recenzenci prof. dr hab. M. Czermińska i prof. dr hab. G. Gazda) obroniona w lutym 2004 roku. Zatrudniona jako adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską za rok 2005. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla Młodych Naukowców za rok 2006, przedłużenie styendium na rok 2007)

Szczególne zainteresowania: antropologia literacka pojęta jako implikacja poetyki tekstu literackiego (technik narracyjnych, sposobów opisu, kompozycji, figur retorycznych), studia nad świadomością w badaniach literackiech oraz teoria umysłu w badaniach literackich.

e-mail: magdarp@4web.pl

Ważniejsze publikacje:

Poetyka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego, Kraków 2004.

2010:

 • O kilku powodach, dla których warto wrócić do zmysłów. Wokół literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów. W: Jaka antropologia literatury. Pod red. A. Legeżyńskiej, P. Czaplińskiego, Poznań 2010;
 • Polka – Europejka. Polki Anno Domini 2006. W: Napisać kobietę…. Pod red. M. Karabelowej, A. Nasiłowskiej, Sofia 2010.

2009:

 • Literatura i intersubiektywność , "Teksty Drugie" 2009, nr 1-2;
 • Wizualne efekty i afekty. Mentalne obrazowanie i emocjonalne zaangażowanie czytelnika , "Teksty Drugie" 2009 nr 6;
 • W ogrodzie zmysłów. Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów. W: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury. Pod red. G. Gazdy, M. Gołąba, Kraków 2009;
 • In the Garden of Senses. (A Motif of Garden in Cultural Representations of Sensual Perception). W: Space of a Garden – Space of Culture. Ed. by M. Gołąb, G. Gazda, Cambridge 2009;
 • Intersubiektywność a zagadnienia perspektywy narracyjnej. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2009, z. 1-2;

2008:

 • Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej. Warszawa 2008;
 • Stream of Consciousness Novel. Between Apology of Human Diversity and the Terror of Principium Individuationis. W: Literature. Culture. Tolerance. Ed. by A. Murphy, Ch. Russel, J. Płuciennik, Frankfurt am Main 2008;

2007:

 • „Redefiniowanie pojęcia świadomości we wczesnej fazie polskiego modernizmu: Przybyszewski – Irzykowski”. W: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2007 z. 1-2;
 • „Literary convention as a weapon in Information Warfare. Representing Katyń theme in W. Odojewski’s literary work”. W: Information Warfare. Red. C. Glunz, A. Pełki, T. Schneidera, Goettingen 2007;
 • Powieść strumienia świadomości. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007, z. 1-2;
 • Poetyka i antropologia. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Red. E. Kosowskiej, A. Gomóły, E. Jaworskiego, Katowice 2007;

2006:

 • Poetyka i antropologia (na przykładzie reprezentacji percepcji w prozie psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego), w: Literatura i wiedza, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2006.
 • W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, "Ruch Literacki" 2006, z. 6.
 • "Nadkobieta". Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Zofii Nałkowskiej, w: Etyka i literatura, pod red. E. Paczoskiej i E. Ihnatowicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 • Wspólnota kresowa czy kres wspólnot?, "Tygiel Kultury", 2006, nr 4-6.

2005:

 • Ciało - tekst - poetyka. Szkic o motywie ciała w polskiej krytyce femienistycznej i literaturze ostatniej dekady, w: Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, pod red. E. Durys i E. Ostrowskiej, Kraków 2005.
 • Poetics and Anthropology, w: The Human Body - a Universal Sign. Bridging art with science, ed. by: W. Mond-Kozłowska. Jagiellonian University Press, Kraków 2005.
 • Family Nausea. Attitudes towards Family Values in Zofia Nałkowska’s Snakes and Roses and The Impatient Ones, w: Gender and Sexuality in Ethical Context, ed. by U. Phillips, K. A. Grimstad, Slavica Bergensia, Bergen 2005.
 • Malarska poetyka niewidzialnego, "Teksty Drugie" 2005, nr 6.

2004:

 • Nieznośna powaga bytu. O reprezentacjach pamięci i świadomości w cyklu podolskim W. Odojewskiego, "Pamiętnik Literacki" 2004, z. 2.
 • Pamięć versus tożsamość. Na przykładzie prozy psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego, w: Narracja i tożsamość, t. 2: Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2004.

2002:

 • Bohater bliski wyczerpania. Nie tylko o "Oksanie" W. Odojewskiego, w: Literatura polska 1990-2000, pod red. K. Pietrych i T. Cieślaka, Kraków 2002.
 • "...nawet nie musi się kochać, to dość trudne..." Miłość i erotyka w cyklu podolskim W. Odojewskiego, "Fraza" 2002, nr 4
 • "W samym środku swego bólu". Modele doznania cielesności w prozie W. Odojewskiego "Teksty Drugie" 2002, nr 6.
 • Niedoczytane, przeinaczone..., "Akant" 2002, nr 9.
 • Recenzja książki A. Morawca pt. Poetyka opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego, "Pamiętnik Literacki" 2002, z. 1.
 • Lekcje anatomii (według A. Wieczorkiewicz), "Teksty Drugie" 2002, nr 5.

2001:

 • Kompozycja opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego "Acta Universitatis Lodziensis" 2001, nr 4.

2000:

 • Związki międzytekstowe w opowiadaniach G. Herlinga-Grudzińskiego, "Ruch Literacki" 2000, nr 6.

W druku:

 • Literary convention as a weapon in information warfare. Representing Katyn theme in W. Odojewski's literary work, w: Information Warfare, pod red. J. Jabłkowskiej i A. Pełki.
 • Między poetyką a antropologią, w: Antropologia kultury - antropologia literatury, pod. red. E. Kosowskiej.
 • artykuł o książce The New Woman and the Aesthetic Opening, ed. by E. Witt-Brattstrom, Huddinge 2004, w: "Pamiętnik Literacki".
 • Redefiniowanie pojęcia świadomości we wczesnej fazie polskiego modernizmu: Przybyszewski - Irzykowski, "Zagadnienia Rodzajów Literackich".
 • Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, w: Literatura a doświadczenie, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza.
 • O kilku powodach, dla których warto wrócić do zmysłów. Wokół literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów, w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, pod red. A. Legeżyńskiej i P. Czaplińskiego.
 • Co się mieści pod sztandarem nowości?, "Zagadnienia Rodzajów Literackich".
 • Powieść strumienia świadomości. Między apologią różnorodności a horrorem principium individuationis, w: Literatura. Kultura. Tolerancja, pod red. J. Płuciennika i I. Hubner.

Powrót

 

Beata Śniecikowska (ur. 1976) - absolwentka filologii polskiej (1995-2000, praca magisterska: Haiku polskie a dalekowschodnia tradycja gatunku) i historii sztuki (1998-2003, praca magisterska: Problem powiązań między literatura a plastyką dwudziestolecia międzywojennego w Polsce) Uniwersytetu Łódzkiego. Laureatka nagrody Ludwika Jerzego Kerna dla najlepszego studenta łódzkiej polonistyki (1999), w roku akademickim 1999/2000 pobierała specjalne stypendium naukowe rektora UŁ. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium dla Młodych Naukowców za rok 2007).

W latach 2000-2005 odbyła studia doktoranckie w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w marcu 2005 obroniła pracę doktorską pt.Instrumentacja dźwiękowa w poezji dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN.

W ramach stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (jako uczestnik projektu prof. W. BoleckiegoBadania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku) ukończyła i przygotowała do druku książkęSłowo - obraz - dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939. Aktualnie zajmuje się problematyką dalekowschodnich inspiracji w literaturze i sztuce polskiego modernizmu.

e-mail: bsniecikowska@mnc.pl | bsniecikowska@o2.pl

Publikacje:

Słowo - obraz - dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, Kraków 2005.

2009:

 • The Space of a Socialist Housing District, the Space of a Modern Poem – the Sensual Art of Miron Białoszewski. “Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2009, vol. XI (XX);
 • "In the Beginning Was... Laughter" – Humour in the Japanese and Polish Haiku Poetry”, w: Humor. Teorie, praktyka, zastosowania / Humour. Theories, Applications, Practices, Tom 2/2: Making Sense of Humour, red. S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009;
 • Obrazowość jako wyznacznik haiku – na przykładzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku, w: Między obrazem a tekstem, red. A. Kwiatkowska, J. Jarniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 131-147.
 • Literatura jako pretekst dla literaturoznawcy, „Teksty Drugie” 2009, nr 6;
 • Wszystko jest kolażem?, „Teksty Drugie” 2009, z. 5;

2008:

 • Haiku japońskie i haiku po polsku – dialog kultur, w: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, red. M. Skwara, K. Krasoń, J. Kazimierski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008;
 • Foniczne meandry purnonsensu – o poezji polskiego futuryzmu i europejskiego dada, w: Odcienie humoru, t. 1/1, red. S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008;
 • "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, seria: Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • „Oddalenia, związki na odległość”? – o warstwie dźwiękowej wiersza Tadeusza Peipera, w: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, red. I. Hübner,, A. Izdebska, J. Płuciennik, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008;
 • „Manifest Neolingwistyczny v. 1.1” i jego poetyckie potomstwo – twórczość nowatorów czy paseizm, w: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 148-171. Tekst opublikowany także w piśmie „Ha!art” 2006, nr 23;

2007:

 • Haiku po polsku. Stereotypy - wizualizacje - polemiki, "Pamiętnik Literacki" 2007, z. 2.
 • [red.] Między wersami. Antologia tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, redakcja, wstęp, noty objaśniające B. Śniecikowska, Łódź 2007.

2006:

 • Audialność i wizualność sztuki słowa - o współczesnych "powrotach awangardy", w: Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006.
 • Wspólny język czy wieża Babel? - o terminach współistniejących w literaturoznawstwie i historii sztuki, Literatura i wiedza, red. W. Bolecki, E. Dąbrowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006.
 • [Hasła:] Kazanie, Kolęda, Lament, Zwierciadło, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas, Kraków 2006.
 • "Manifest Neolingwistyczny v. 1.1" i jego poetyckie potomstwo - twórczość nowatorów czy paseizm?, "Ha!art" 2006, nr 23.
 • artykuł o książce A. Dziadka, Obrazy i wiersze (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004), "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2006, z. 1-2 (97-98).
 • przekład tekstu (z J. Płuciennikiem): R. Tsur, The Performance of Enjambements: Perceived Effects and Experimental Manipulations (Sposoby dźwiękowej realizacji przerzutni - zagadnienia percepcji i manipulacje eksperymentalne), w: Językoznawstwo kognitywne III: Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, D. Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

2005:

 • Zwierciadło ("Materiały do Słownika rodzajów i gatunków literackich"), "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2005, t. 48, z. 1-2 (95-96).

2003:

 • Artykuł o książce Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze, (pod red. B. Tokarz, Katowice 2002), "Zagadnienia Rodzajów Literackich", t. XLVI, z. 1-2 (91-92), Łódź 2003.

2002:

 • Gra w słowa (i sensy) [o prozie Wojciecha Kuczoka], "Tygiel Kultury" 2002, nr 10-12.
 • (Prawie) wszystko o stereotypach (sprawozdanie z XXXI Konferencji Teoretycznoliterackiej), "Teksty Drugie" 2002, nr 6.

2001:

 • Artykuł o książce Genologia i konteksty (red. Cz. P. Dutka, M. Mikołajczak, Zielona Góra 2000), "Zagadnienia Rodzajów Literackich", t. XLIV, z. 1-2 (87-88), Łódź 2001.
 • "Góra w zieleni" i "twierdza w chmurze" - o poetyce japońskich i polskich haiku, "Fraza" 2001, nr 4 (34).
 • Polska mozaika orientalistyczna (artykuł o książce Drogi na Wschód. Polskie inspiracje orientalne, pod red. D. Kalinowskiego, Słupsk 2000.), "Fraza" 2001, nr 4 (34).

2000:

 • "Niepoważna" twórczość Stanisława Barańczaka - czy "Pegaz zdębiał" z "chirurgiczną precyzją"?, "Fraza" 2000, nr 1/2 (27/28).

W druku:

 • książka: "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, seria: Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • "Manifest Neolingwistyczny v. 1.1" i jego poetyckie potomstwo - twórczość nowatorów czy paseizm? w: Polska literatura najnowsza - poza kanonem.
 • Młodopolska "muzyczność" w futurystycznych uszach, czyli o awangardowych aktualizacjach awangardowej "dźwiękowości" poezji (tom pokonferencyjny)
 • Obrazowość jako wyznacznik haiku - na przykładzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku, w:Między obrazem a tekstem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. A. Kwiatkowska, Łódź.
 • Foniczne meandry purnonsensu - poezji polskiego futuryzmu i europejskiego dada.
 • "Oddalenia, związki na odległość"? - o warstwie dźwiękowej wiersza Tadeusza Peipera.

W przygotowaniu:

 • monografia: Haiku w Polsce. Transkulturowość jako problem poetyki zjawisk artystycznych.

Powrót

 

Maciej Maryl

Główne kierunki zainteresowań naukowych: komunikacja literacka, literatura w życiu codziennym czytelników, empiryczne badania literackie, literatura wobec mulitmedialności, edytorstwo elektroniczne

PUBLIKACJE:

Ważniejsze rozprawy i artykuły

 • The Apology of Popular Fiction. Everyday uses of literature in Poland. W: Directions in Empirical Literary Studies. Red. Sonia Zyngier, Marissa Bortolussi, Anna Chesnokova and Jan Auracher. Amsterdam 2008;
 • Interpretator czy czytelnik? Projekt badań empirycznych nad stylami odbioru. W: Filozofia i etyka interpretacji. Red. Andrzej Szahaj i Adam Kola. Kraków 2007;
 • Metafizyka lektury. Czyli kilka słów o Hillisa-Millera projekcie magii dla każdego. „Teksty Drugie” 2005 nr 6;
 • Przepraszam, czy mogę przypilnować samochodu? „Teksty Drugie” 2003 nr 3;
 • Koniec (na) początku. Zagadnienie narracji antychronologicznej w filmie na przykładzie filmu Gaspara Noégo „Nieodwracalne”. „Images” 2003 nr 1-2.

Ważniejsze przekłady:

 • Mieke Bal: Język poruszenia. „Teksty Drugie” 2007 nr 1-2;
 • Shoshana Ronen: Śladami literatury i umarłych pisarzy. Na rozstajnych drogach: polski, hebrajski, jidysz. „Teksty Drugie” 2005 nr 6;
 • Clare Cavanagh: Granice liryki: zachodnia teoria, a polska praktyka powojenna. „Teksty Drugie” 2004 nr 3.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Literatura wobec multimedialności w XXI w. Nowe zagadnienia poetyki: genologiczne, komunikacyjne. tekstologiczne, edytorskie i in.;
 • Niekończąca się lektura: literatura i transmedialność na przykładzie "House of leaves" Marka Z. Danielewskiego (2000);
 • Kolektywny odbiór literatury w sieci - interpretacja w społecznościach sieciowych.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym
Stypendia i nagrody:

 • 2007 – Nagroda im. Pawła Siekierskiego za najlepszą pracę magisterską z teorii literatury na Wydziale Polonistyki UW.

Konferencje w ostatnich latach (udział z referatem):

 • Coordinates of Comparison: Texts, Readers, Theories, University of Alberta, Edmonton 29-31 sierpnia 2007: “The Apology of Popular Fiction: Empirical Studies of Literature and the Canon of Required Reading”;
 • IV międzynarodowa konferencja Cultural Research: Challenges for the 3rd Millenium, National Linguistic University, Kijów, 2-4 kwietnia, 2007 : “What is literature…? The problem of reference”;
 • IV konferencja IALS (International Association of Literary Semantics), In search of nonsense Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 12-14 października 2006: “Empirically suspected: Stanley Fish in the Eyes of His Critics”;
 • X konferencja IGEL (International Association for Empirical Study of Literature and Media), Uniwersytet Ludwika Maksymiliana, Monachium, 5-9 sierpnia 2006: “Reader on the Website. Data from the Internet in Empirical Studies of Literature”.

Staże i kwerendy zagraniczne

 • Sierpień-grudzień 2007 – staż badawczy na wydziale English and Film Studies, University of Alberta, Edmonton, Kanada.

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska

 • Zajęcia na Wydziale Filologii Angielskiej Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (Wydział zamiejscowy w Warszawie),
 • Wykład dla uczestników sesji naukowej Umaszynowienie, zorganizowanej przez Akademię Artes Liberales, Katowice, 7 kwietnia 2008: „Czytanie maszyną – odbiorca tekstu literackiego w obliczu nowych mediów”.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • International Association for the Empirical Study of Literature and Media (członkostwo).

Powrót